Župna crkva u tekstu obrazloženja

Župna crkva proroka Ilije u Kruševu u tekstu obrazloženja odluke o proglašenju nekropole nacionalnim spomenikom. Uz tekst o crkvi na ovoj stranici možete pratiti i slijedeći tekst i naslove: 

 • Dosadašnja zakonska zaštita
 • Istraživački i konzervatorski radovi
 • Sadašnje stanje dobra
 • Specifični rizici

Cijeli tekst o nekropoli možete pratiti na slijedećoj web stranici:

http://kons.gov.ba/main.php?id_struct=6&lang=1&action=view&id=3257

Crkva Sv. Ilije Proroka u Kruševu je jednobrodna neoromanička građevina. Čine je glavni brod, transept sa zvonikom i polukružna apsida, koji zajedno tvore latinski križ u osnovi crkve. Glavni brod crkve čine priprata sa korom iznad nje i srednji crkveni prostor. Vanjski gabariti glavnog broda crkve su 11,54 x 20,78 m sa visinom 12,75 m. Transept čine sakristija, zvonik i dio transepta između sakristije i zvonika koji pripada oltarskom prostoru. Vanjske dimenzije transepta su 16,42 x 4.50 m, gdje je ukupna visina sakristije 7,09 m a zvonika 31,39 m. Vanjske dimenzije prostora između sakristije i zvonika su 8,82 x 4,50 m a visina 11,07 m. Apsida crkve je polukružna, prečnika 8,82 m i poluprečnika 4,40 m sa ukupnom visinom 11,07 m. Vanjski zidovi glavnog broda crkve su debljine 70 cm, zvonika 1,05 m, apside 70 cm i sakristije 50 cm.

Osovina crkve, od ulaza ka apsidi pruža se u pravcu jugoistok–sjeverozapad.

Ulaz u crkvu naglašen je ulaznim portalom širine 3,50 m i visine 4,74 m. Otvor portala naglašen je okvirom širine 44 cm koji je u odnosu na zid izbačen 7 cm. Okvir čine okomiti pilastri visoki 3,00 m i polukružni luk kojim su spojeni, čiji je vrh na visini 4,74 m. Između vanjskog otvora portala i okvira vrata nalazi se pojas koji prati okvir širine 15 cm. Vanjski otvor portala širok je 2,32 cm i visine vertikala 3,00 m, također završen je polukružnim lukom sa vrhom luka na visini 4,15 m. Na dubini zida od 34 cm od vanjskog otvora formiran je unutarnji okvir vrata širine 2,04 cm i visine 4,00 m, završen također polukružnim lukom. Ulazna vrata su pravokutna i dvokrilna a lučni završetak portala je u vidu drvene lunete. Svako krilo vrata ukrašeno je sa četiri mala pravokutnika u donjoj i gornjoj zoni vrata između kojih je dugi pravokutnik koji obuhvata oba mala pravokutnika. Dimenzije ulaznih vrata su 2,00 x 3,00 m.

Prilaz ulaznom portalu naglašen je prilaznim trostranim kamenim stubištem.Ukupne dimenzije prilaznog stubišta su 5,66 m x 1,57 m. Prvi stepenik je u obliku slova „U“, dimenzija 1,57 x 5,66 x 1,57 m sa gazištem širokim 30 cm i visinom 16 cm. Drugi stepenik je također u obliku slova „U“, dimenzija 1,27 x 5,06 x 1,27 m sa gazištem širokim 30 cm i visinom 16 cm. Treći stepenik je ujedno i prilaz portalu. On je pravokutnik dimenzija 4,46 x 1,04 m i visine 16 cm.

Pored glavnog ulaznog portala crkva ima i bočni ulaz sa jugozapadne strane u zoni trećeg polja. Dimenzije otvora na fasadi su 1,30 x 1,95 m, sa unutarnjim okvirom 1,20 x 1,95 m u koji su smještena puna drvena dvokrilna vrata dimenzija 1,20 x 1,90 m. Vrata su pomjerena unutar zida za 30 cm.

Prilaz bočnom ulazu u crkvu naglašen je također kamenim prilaznim stubištem. Ukupne dimenzije prilaznog stubišta su 2,75 m x 0,65 m. Prvi stepenik je u obliku slova „U“, dimenzija 0,65 x 2,75 x 0,65 m sa gazištem širokim 30 cm i visinom 16 cm. Drugi stepenik je pravokutnik dimenzija 2,15 x 0,30 m i visine 16 cm. Otvor vrata se nalazi na visini od 16 cm od drugog stepenika.

Unutarnji prostor crkve čine priprata (prednji ulazni prostor) iznad koje se nalazi prostor kora, srednji crkveni prostor i oltarski prostor. Uz oltarski prostor, prema jugozapadu je prizemlje zvonika a prema sjeveroistoku sakristija.

Prostor priprate smješten je uz glavni ulaz u crkvu. Unutarnje dimenzije priprate su 10,00 x 3,10 m. U priprati se nalaze dva armiranobetonska stupa poprečnog presjeka 30 x 30 cm, visine 2,70 m, povezani međusobno i sa vanjskim zidovima (jugoistočni, jugozapadni i sjeveroistočni) armiranobetonskim gredama poprečnog presjeka 30 x 25 cm. Od sjeveroistočnog zida sjeveroistočni stup je udaljen 3,16 m, između stupova je udaljenost 3,08 m a udaljenost od jugozapadnog stupa do jugozapadnog zida 3,16 m. Oba stupa su od jugoistočnog zida udaljena 3,21 m.

Uz jugoistočni zid priprate nalazi se dvokrako stepenište bez podesta, površine u obliku slova „L“ koje vodi na kor crkve. Širina stubišta je 90 cm, dok je duljina kraka uz jugozapadni zid 1,33 m a uz jugoistočni zid 1,05 m. Prema unutrašnjosti priprate stubište je ograđeno armiranobetonskim zidom debljine 15 cm. Stubište ima 18 stepenika sa 19 visina. Širina gazišta je 30 cm a visina stepenika 16 cm.

Zid priprate zajedno sa stupovima i gredama formira pregradni zid kojim se priprata dijeli od srednjeg crkvenog prostora. U srednjem rasteru stupova priprate odnosno na sredini pregradnog zida priprate nalaze se dvokrilna drvena vrata dimenzija 1,80 x 2,00 m.

Iznad priprate je kor crkve. Kor je galerija koju čine pravokutni prostor dimenzija 10,00 x 3,50 m i konzolni istak dimenzija 3,60 x 0,90 m sa krajevima u vidu četvrtine kruga poluprečnika 80 cm na obje strane. Pravokutni i konzolni prostor čine jedinstvenu cjelinu. Kor je ograđen betonskom ogradom debljine 10 cm i visine 1,10 m. Kor se nalazi na koti 2,95 m od poda crkve.

U jugoistočnom zidu na visini 5,80 m od poda crkve nalazi se kružni otvor prečnika 1,30 m u koji je smješten fiksni čelični prozor sa unutarnjim prečkama koje formiraju križ.

Srednji crkveni prostor nalazi se između priprate i oltarskog prostora. U osnovi je pravokutnik dimenzija 10,00 x 15,25 m. Srednji crkveni prostor je prije gradnje kora 1962. godine zauzimao i prostor priprate i kora, te je njegova duljina bila 20,00 m.

U jugozapadnom i sjeveroistočnom zidu glavnog broda crkve nalaze se po četiri otvora, od kojih su prva dva do jugoistočnog zida sada dio priprate i kora. Svi otvori su istovjetni. Visina parapeta prozora je 2,60 m od poda crkve. Unutarnje dimenzije otvora su 1,62 x 3,35 m sa lučnim završetkom poluprečnika 81 cm. Lijeva i desna stranica otvora kao i gornji luk koso se sužavaju na dimenzije 1,00 x 3,15 m sa lučnim završetkom poluprečnika 61 cm u koji je ugrađen prozor. Vanjske dimenzije otvora su 1,22 x 3,15 m. Zadnji otvori u jugozapadnom i sjeveroistočnom zidu uz sjeverozapadni zid prema oltarskom prostoru imaju ugrađen vitraj.

Jugozapadni i sjeveroistočni zid su u enterijeru podijeljeni na četiri polja okomitim pilastrima širine 1,25 m, koji su u odnosu na zid izbačeni 30 cm. Pilastre možemo označiti od 1 do 5 (1′ do 5′) od jugoistočnog zida do transepta na sjeverozapadu. Pilastar 1 (1′) koji se nalazi na kutu jugoistočnog zida sa jugozapadnim (sjeveroistočnim) dug je 54 cm; prostor između 1 (1′) i 2 (2′) dug je 3,78 m; između 2 (2′) i 3 (3′) 3,77 m; između 3 (3′) i 4 (4′) 3,77 m i između 4 (4′) i 5 (5′) 3,76 m. Visina zidova sa pilastrima do armiranobetonskog vijenca iznosi 5,87 m.

Armiranobetonski vijenac postavljen je na bočne ogradne zidove (jugozapadni i sjeveroistočni) glavnog broda crkve. Njegova visina je 40 cm (30+10) a debljina odgovara debljini zida 70 cm. Na armiranobetonski vijenac na koti 6,43 m postavljeni su drveni nosači svoda glavnog broda crkve. Drveni nosač je segmentni luk kojeg čini osam segmenata koji su sa donje strane obrađeni tako da zajedno čine unutarnju površinu svoda. Visina segmenta iznosi 25 cm a debljina 9 cm. Duljine segmenata su cca 1,33 m. Svod nosi 26 nosača na međusobnim osovinskim razmacima 61 cm; 71 cm i 100 cm. Drveni nosači su sa gornje strane ukrućeni drvenim gredicama 5 x 8 cm, koje čine sekundarnu konstrukciju svoda koja u dvanaest pravaca povezuje drvene nosače. Iznad pilastara postavljena je ukruta sa vodoravnom čeličnom zategom visine 12 cm. Sa unutarnje strane svoda u crkvi, postavljen je strop od dasaka koji je ožbukan. Svijetla visina bačvastog svoda od armiranobetonskog vijenca do vrha iznosi 3,05 m dok je strijela luka svoda 5,04 m. Svijetla visina unutarnje najviše kote bačvastog svoda iznosi 9,32 m od kote poda crkve.

Krov iznad srednjeg broda crkve je dvovodni. Konstruktivno ga čine nosači tipa jednostruke vješaljke sa kosnicima i makazama koji je podupiru i ukrućuju sa obje strane. Krov ima pet nosača oslonjenih na bočne zidove crkve koji nose jednu sljemenjaču (16 x 18 cm), dvije rožnjače (18 x 22 cm) i centralnu gredu, ispod vješaljke, koja nosi drvene nosače svoda (10 x 10 cm). Na jugozapadnom i sjeveroistočnom zidu, iznad armiranobetonskog vijenca ozidan je zid visine 1,64 m, debljine 55 cm na koji je izvedena armiranobetonska greda visine 41 cm, koja na vanjskoj fasadi ima zub koji nosi oluk. Zid iznad prvog vijenca glavnog broda crkve ima ukupnu visinu 2,05 m a sa unutarnje strane sužen je za 16 cm, gdje je na armiranobetonskom vijencu postavljena donja vjenčanica (16 x 18 cm) na koju su postavljeni stupići (16 x 16 cm) koji na vrhu zida uz završnu armiranobetonsku gredu nose gornju vjenčanicu (16 x 18 cm). Stupići su, po duljini glavnog broda crkve postavljeni u ravni nosača krova, koji su sa gornjom vjenčanicom dodatno ukrućeni rukama (16 x 16 cm). Sljemenjača, rožnjače i vjenčanice su na ulaznom zidu oslonjene na krovni nosač i položene u ležišta u zidu, dok je između glavnog broda crkve i transepta izveden armiranobetonski luk (presjek luka u vrhu – 70 x 115 cm) na kojem je ozidan kameni zid visine 2,85 m širine 61 cm, koji opet prema glavnom brodu formira prostor za postavljanje krovnog nosača, na koji se oslanjaju i ove konstruktivne grede. Armiranobetonski luk je svijetle visine 1,56 m, svijetle širine 6,00 m sa strijelom luka 3,25 m. Debljina luka je 70 cm, ukupna širina 10,00 m a ukupna visina 2,71 m. Oslonjen je na poprečne zidove između srednjeg broda crkve i transepta. Zidovi su širine 70 cm, duljine 1,70 i visine 6,17 m. Na krovnu konstrukciju postavljeni su rogovi na osovinskom razmaku cca 100 cm. Krov je pokriven bakrenim limom. Krov srednjeg crkvenog prostora je na završnoj koti +12’28 m.

Pod srednjeg broda crkve (priprata, kor i srednji crkveni prostor) izveden je od terazzo pločica. Zidovi su ožbukani, bez zidnog slikarstva.

Oltarski prostor čini dio transepta sa polukružnom apsidom. Od srednjeg crkvenog prostora odvojen je prilaznim stepenicama. Prvi stepenik nalazi se u srednjem crkvenom prostoru i ima duljinu 6,50 m, ukupnu širinu gazišta 1,40 m (1,24 m do zida između srednjeg crkvenog prostora i transepta dok ostatak gazišta širine 16 cm ulazi u debljinu zida i dug je 6,00 m) i visinu 17 cm. Drugi stepenik dug je 6,00 m, sa gazištem širine 30 cm i visinom stepenika 15 cm. Na visini od 15 cm od drugog stepenika počinje pod oltarskog prostora, na visinskoj koti +0,47 m od poda srednjeg crkvenog prostora.

Dio transepta koji čini oltarski prostor je pravokutnik dimenzija 7,40 x 3,50 m, a polukružna apsida ima poluprečnik 3,70 m, sa prečnikom 7,40 m koji se veže na dio transepta. Oltarski prostor, iako sastavljen iz ova dva dijela je jedinstven. U polukružnom apsidalnom zidu postavljena su dva prozora, jedan prema zapadu a drugi prema sjeveru. Visina parapeta prozora je 2,10 m od poda oltarskog prostora. Unutarnje dimenzije otvora su 1,62 x 3,35 m sa lučnim završetkom poluprečnika 81 cm. Lijeva i desna stranica otvora kao i gornji luk koso se sužavaju na dimenzije 0,90 x 2,80 m sa lučnim završetkom poluprečnika 61 cm u koji je ugrađen prozor. Vanjske dimenzije otvora su 1,20 x 3,15 m. S vanjske strane sjeverni (zapadni) prozor udaljen je za 2,57 m duljine luka apsidalnog zida od vanjskog brida sjeverozapadnog zida transepta. Ova dva prozora također imaju vitraje.

Krovna konstrukcija oltarskog prostora sastoji se iz dvovodnog krova nad dijelom transepta i šatorastog krova nad apsidom. Konstrukcija dvovodnog krova je jednostavnija od one nad brodom crkve. Čine ga dvije proste jednostruke vješaljke postavljene na osovinskom razmaku 3,35 m. Krovni nosači-vješaljke povezani su sljemenjačom 18 x 22 cm. Rogovi dimenzija 12 x 16 cm oslanjaju se na sljemenjaču i vanjske zidove. Na vješaljku do apsidalnog dijela krova vežu se radijalno postavljeni rogovi dimenzija 12 x 16 cm šatorastog krova apside.

Prema sjeveroistoku, uz sjeverozapadni zid transepta u oltarskom prostoru nalazi se otvor za vrata u sakristiju dimenzija otvora 1,20 x 2,00 m. Dimenzije vrata su 1,00 x 2,00 m. Sakristija je kvadratna prostorija sa dimenzijom stranice 3,25 m. Prema sjeveroistoku u sakristiji se nalazi prozor. Prozor je postavljen na visini parapeta 1,33 m od poda sakristije. Unutarnje dimenzije otvora su 1,43 x 2,19 m sa lučnim završetkom poluprečnika 81 cm. Lijeva i desna stranica otvora kao i gornji luk koso se sužavaju na dimenzije 0,95 x 1,80 m sa lučnim završetkom poluprečnika 58,5 cm u koji je ugrađen prozor. Vanjske dimenzije otvora su 1,17 x 2,10 m.

Svijetla visina sakristije do krovne konstrukcije iznosi 4,28 m. Krov sakristije je dvovodni sa vrhom grebena na sudaru sjeverozapadnog i sjeveroistočnog zida transepta.Visina vrha grebena sakristije 7,24 od poda centralnog crkvenog prostora (6,77 m od poda sakristije). Krov ima nagib prema sjeveroistoku i sjeverozapadu.

Prema jugozapadu, u jugozapadnom zidu transepta, na 35 cm udaljen od sjeverozapadnog zida transepta nalazi se otvor za vrata u zvonik. Dimenzija vrata je 80 x 210 cm.

Zvonik je kvadratne osnove sa vanjskom stranicom duljine 4,50 m, koji u prizemlju čini integralni dio zidova crkve. Unutarnja stranica kvadrata zvonika iznos 2,36 m. Nalazi se na koti +0’47 m od poda crkve. Vanjski zidovi zvonika u prizemlju su debljine 1,05 m.

Zvonik ima i zaseban ulaz u vanjskom jugoistočnom zidu zvonika. Ulaz je naglašen vanjskim betonskim stubištem dimenzija 1,21 x 1,20 m. Stepenište ima četiri gazišta širine 30 cm i pet čela visine 18,8 cm. Otvor za vrata je na vanjskom zidu dimenzija 86 x 200 i širi se prema unutrašnjosti zvonika prema jugozapadu do širine otvora 98 cm. Vrata su metalna, dimenzija 85 x 200 cm. U prizemlju zvonika uz jugozapadni zid zvonika nalaze se i okomite metalne ljestve kojima se penje na prvu razinu zvonika.

Prva razina zvonika nalazi se na koti +4’49 (4,02 m od poda zvonika). Vanjski zidovi zvonika su od ove razine tanji te njihova debljina iznosi 90 cm. Vanjske dimenzije zvonika ostaju iste (kvadrat sa stranicom 4,50 m) dok unutarnji kvadrat ima stranicu duljine 2,66 m. Ploča između prizemlja i prve razine zvonika je armiranobetonska debljine 12 cm sa otvorom 60 x 60 cm iznad ljestvi koje su prolaz na prvi nivo. Na prvoj razini nalaze se dvokrake strme stepenice uz sjeveroistočni i sjeverozapadni zid zvonika. U svakom kraku ima po 12 visina a između krakova se nalazi podest 60 x 60 cm. Ovim stubištem se penje na druga razina zvonika. Na prvoj razini nema otvora u vanjskim zidovima.

Druga razina zvonika nalazi se na koti +9’52 (9,05 m od poda zvonika). Vanjski zidovi zvonika su od ove razine armiranobetonski, te njihova debljina iznosi 40 cm. Vanjske dimenzije zvonika ostaju iste (kvadrat sa stranicom 4,50 m) dok unutarnji kvadrat ima stranicu duljine 3,66 m. Ploča između prve i druge razine zvonika je armiranobetonska debljine 12 cm sa otvorom 60 x 60 cm iznad ljestvi na prvoj razini koji je prolaz na drugu razinu. Strme ljestve postavljene su uz sjeverozapadni zid, kojima se penje na treću razinu zvonika. Na drugoj razini također nema otvora u vanjskim zidovima.

Treća razina zvonika nalazi se na koti +14’52 (14,05 m od poda zvonika). Vanjski zidovi zvonika su također armiranobetonski debljine 30 cm. Vanjske dimenzije zvonika ostaju iste (kvadrat sa stranicom 4,50 m) dok unutarnji kvadrat ima stranicu duljine 3,86 m. Ploča treće razine je armiranobetonska debljine 12 cm sa otvorom 60 x 60 cm iznad ljestvi druge razine za prolaz na treću razinu. Na trećoj razini su na sjeverozapadni zid postavljene okomite ljestve kojima se penje na krov zvonika. Treća razina ima otvore na sve četiri strane. Svi otvori su isti. To su bifore širine 2 x 75 cm, visine 275 cm, sa razmakom između njih duljine 40 cm. Vrh otvora bifore završen je lukom. Na fasadi, iznad bifora izrađen je pojas koji prati lukove bifore. Debljina ovog pojasa iznosi 25 cm.

Okomitim ljestvama treće razine penje se na krov zvonika. Krov zvonika čini armiranobetonska ploča debljine 12 cm sa prolazom 60 x 60 cm iznad njih. Na ploču je postavljen armiranobetonski četverovodni krov dimenzija stranice 4,50 m, visine 5,62 m i debljinom armiranobetonskog platna 15 cm. Na vanjske zidove zvonika dozidan je niski zid visine 2,20 m, čija je završna kota +22’60 (22,13 m od poda zvonika). U ove zidove na svakoj strani, centralno postavljeni u vodoravne ose zvonika, nalaze se četiri električna sata, po jedan na svakoj strani zvonika.

Na vrh zidova, na koti +22’60 postavljena je metalna konstrukcija krova koji je pokriven bakrenim limom. Metalna konstrukcija je u vidu četverovodnog krova dimenzije stranice 3,86 m i visine 6,40 m. Na vrh metalne konstrukcije postavljen je križ visine 1,93 m.

Ukupna visina zvonika od vanjske kote terena do vrha križa na krovu iznosi 31,39 m.

Pored već navedenih karakteristika zvonika, on također ima naglašene pilastre sa vodoravnom podjelom na kutovima. Širina pilastra iznosi 93 cm. Na prizemlju i prvoj razini, pilastre imamo na sudaru jugoistočnog i jugozapadnog zida; jugozapadnog i sjeverozapadnog zida i pilastar širine 19 cm na kutu sjeverozapadnog zida zvonika i polukružnog apsidalnog zida. Od druge razine zvonika pilastri se javljaju na svim kutovima zida u širini 93 cm.

Sokl zvonika visok je 47 cm od razine terena. Od sokla, zvonik je vodoravnim vijencima podijeljen na I, II. i III. zonu i krov zvonika. I. zona zvonika ima visinu 12,49 m. Karakteristike I. zone su pilastri visine 12,49 m i plitke slijepe arkade ispod vijenca. Na svakoj fasadi zvonika imamo šest slijepih arkada čija je visina 75 cm. Vijenac iznad I. zone istaknut je 24 cm od slijepih arkada i visok je 18 cm. II. zona zvonika visoka je 7,74 m. U drugoj zoni na visini od 1,70 m od prvog vijenca nalaze se otvori – bifore na sve četiri strane zvonika. Ispod drugog vijenca također se nalaze slijepe arkade visine 75 cm. Drugi vijenac istaknut je 10 cm od slijepih arkada i visok je 17 cm. II. zona također ima pilastre širine 93 cm na svim kutovima zvonika ukupne visine 7,74 m. III. zona zvonika visoka je 2,04 cm. Pored pilastara na sva četiri kuta širine 93 cm i visine 2,04 m u III. zoni, na sve četiri fasade, na visini od 18 cm od vijenca postavljeni su satovi prečnika 1,30 m, koji su smješteni u timpan sa stranicama debljine 10 cm. Krov zvonika je četverovodni pokriven bakrenim limom.

Jugoistočna fasada je ulazna fasada crkve. Pored već opisanog ulaznog portala i kružnog otvora iznad njega, na fasadi se još ističu okomiti pilastri na kutovima fasade. Širina pilastara je 90 cm a visina 8,34 m. Oko ulaznog portala i kružnog otvora nalazi se istak u vidu rama koji čine dva pilastra sa lijeve i desne strane portala koji su povezani vodoravnim pojasom iznad portala i prozora. Pilastri su od ulaznog portala udaljeni 73 cm, široki su 90 cm a visoki su 8,34 m. Vodoravni pojas koji veže pilastre je visine 30 cm. Pilastri su u odnosu na zid crkve izbačeni 7 cm. Jugoistočni zid završen je zabatom dvovodnog krova srednjeg crkvenog prostora, čime je formiran završni timpan sa naglašenim kosim stranicama i vijencem debljine 33 cm. Timpan nema vodoravni vijenac. Vrh timpana jugoistočne fasade naglašen je križom. Na jugozapadnoj strani ulazne fasade u pogledu se vidi i ulazna fasada zvonika.

Jugozapadnu fasadu crkve čine glavni brod crkve, zvonik i apsida. Jugozapadna fasada broda crkve okomitim pilastrima podijeljena je na četiri polja. Od jugoistočne prema sjeverozapadnoj fasadi, pilastre označavamo kako slijedi: prvi (a); drugi (b); treći (c) i četvrti (d). Prvi vanjski pilastar (a) nalazi se na kutu jugozapadne sa jugoistočnom fasadom i njegova širina je 90 cm a visina 8,34 m. Drugi pilastar (b) udaljen je od prvog za 4,47 m i njegova širina je 70 cm a visina 8,34 m. Treći pilastar (c) udaljen je od drugog za 4,32 m sa širinom 70 cm i visinom 8,34 m. Četvrti pilastar (d) udaljen je od trećeg za 4,32 m i njegova širina je 70 cm a visina 8,34 m. Svi pilastri istaknuti su iz ravni zida za 7 cm. Četvrto polje poslije četvrtog pilastra dugo je 4,60 m a na njegovom se kraju nalazi zvonik. Zvonik zauzima širinu od 4,50 m i visinu 31,39 m. Na jugozapadnoj fasadi vidi se i dio polukružne apside sa otvorom prema zapadu i vanjskim pilastrima sa obje strane prozora. Visina polukružnog apsidalnog zida od razine terena do vrha zida iznosi 7,77 m. Šatorasti krov apside oslonjen je na armiranobetonski vijenac koji prati zid apside a prema vani izlazi konzolno 15 x 15 cm. Visina krova od vijenca do sljemena je 2,95 m.

Sjeverozapadnu fasadu čini apsida crkve, sjeverozapadna fasada zvonika, sjeverozapadna fasada sakristije i centralni brod crkve u pogledu. Apsida je sa četiri okomita pilastra podijeljena na 5 polja. Širina pilastra je 70 cm, visina 7,30 m, istak od ravni zida 7 cm. Pilastar je od sjeverozapadnog zida zvonika (sakristije) udaljen 95 cm duljine luka. Ostala dva srednja pilastra su jedan od drugog i od bočnih udaljeni za 290 cm duljine luka.

Sjeveroistočnu fasadu crkve čine brod crkve, sakristija i apsida, sjeveroistočna fasada broda crkve okomitim pilastrima podijeljena je na četiri polja. Od jugoistočne prema sjeverozapadnoj fasadi, pilastre označavamo kako slijedi: prvi (a’); drugi (b’); treći (c’) i četvrti (d’). Prvi vanjski pilastar (a’) nalazi se na kutu jugozapadne sa jugoistočnom fasadom i njegova širina je 90 cm a visina 8,34 m. Drugi pilastar (b’) udaljen je od prvog za 4,47 m i njegova širina je 70 cm a visina 8,34 m. Treći pilastar (c’) udaljen je od drugog za 4,32 m sa širinom 70 cm i visinom 8,34 m. Četvrti pilastar (d’) udaljen je od trećeg za 4,32 m i njegova širina je 70 cm a visina 8,34 m. Svi pilastri istaknuti su iz ravni zida za 7 cm. Četvrto polje poslije četvrtog pilastra dugo je 4,67 m na čijem se kraju nalazi sakristija. Sakristija zauzima širinu od 4,50 m i visinu 6,00 m. Na jugozapadnoj fasadi vidi se i dio polukružne apside sa otvorom prema sjeveru i vanjskim pilastrima sa obje strane prozora. Visina polukružnog apsidalnog zida od razine terena do vrha zida iznosi 7,77 m. Šatorasti krov apside oslonjen je na armiranobetonski vijenac koji prati zid apside a prema vani izlazi konzolno 15 x 15 cm. Visina krova od vijenca do sljemena je 2,95 m.

Temelji crkve su zidani lomljenim kamenom i plitko su temeljeni, jer je crkva građena na stijeni.

Sokl crkve zidan je pravilno klesanim i vodoravno složenim kamenom u krečnoj žbuki.

Zidovi crkve Sv. Ilije Proroka u Kruševu zidani su lomljenim kamenom u krečnoj žbuki. Debljina zidova je najmanja na sakristiji 50 cm, 70 cm na ostalim zidovima crkve i 105 cm debljine su zidovi prizemlja i 90 cm prve razine zvonika. Zidovi drugog i treće razine zvonika su armiranobetonski debljine 40 cm odnosno 30 cm.

Pilastri na uglovima i u između razdijeljenih polja crkve su zidani pritesanim kamenom malo većih dimenzija u odnosu na ostali dio crkve, sa vezivom krečnom žbukom.

Crkva je ožbukana sa vanjske i unutarnje strane. Unutrašnjost crkve nije oslikana.

Nadvoji nad otvorima (portal i svi prozori i vrata), vodoravni vijenci crkve i zvonika, dograđeni dio zvonika(24) izvedeni su armiranim betonom.

Nakon osnutka župe i izgradnje crkve pristupilo se uređenju enterijera. Od mobilijara crkve do danas su sačuvani vitraji, oltar, zvono i krstionice.

U crkvi su prvotno bila postavljena četiri vitraja. Dva u prostoru apsidalnom prostoru, a dva na sjevernom i južnom zidu (bliže oltaru). Prije početka radova na sanaciji crkve (2009.) vitraji su uklonjeni i pohranjeni u riznici pastoralnog centra:

 1. Neznani autor, Srce Marijino, 1968., vitraj, 280 x 90 cm. Kruševo: župna crkva Sv. Ilije Proroka. Dar obitelji Ereš.
 2. Neznani autor, Srce Isusovo, 1968., vitraj, 280 x 90 cm. Kruševo: župna crkva Sv. Ilije Proroka. Dar obitelji Ereš.
 3. Marijan Ilić (prema nacrtu Đure Sedera), Kristovo uskrsnuće sa kardinalom Alojzijem Stepincem, zagrebačkom katedralom i grbom Republike Hrvatske, 1995., vitraj, 280 x 100 cm. Kruševo: župna crkva Sv. Ilije Proroka. Dar don Marijana Bevande.
 4. Marijan Ilić (prema nacrtu Đure Sedera), Sveta obitelj s likom biskupa Petra Čule i vjernicima župe Kruševo, 1995., vitraj, 280 x 100 cm. Kruševo: župna crkva Sv. Ilije Proroka. Dar don Marijana Bevande.

Sa zvonika crkve skinuto je zvono. Kako su na zvonu uočljiva brojna oštećenja i tragovi sanacije, te ono više ne može proizvoditi odgovarajući zvuk, bit će zamijenjeno novim. Pri vrhu je uočljiv natpis s godinom 1691.

Oltar je izmješten u dvorište crkve. Izrađen je od bijelog mermera, pravokutne osnove. Podnožje oltara ukrašeno je skromnim floralnim ukrasom i križem s prikazom Krista.

3. Dosadašnja zakonska zaštita

U Prostornom planu BiH do 2000. godine na području općine Mostar kao spomenik III. kategorije uvršteno je 69 lokaliteta, nekropola sa stećcima (1208 stećaka) bez preciznije identifikacije.(25)

Dobro se nalazi na Privremenoj listi nacionalnih spomenika BiH pod rednim brojem 422.

U dopisu Zavoda za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture i sporta od 26. juna 2009. godine, dobro je evidentirano pod nazivom:  Kruševo, Mostar.    Srednjovjekovna nekropola locirana pored katoličke crkve i groblja, kasni srednji vijek, sačuvana 122 stećka.

Navedeno dobro nije bilo upisano u Registar spomenika kulture Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine.

4. Istraživački i konzervatorski radovi

Istraživačke radove u smislu evidentiranja i prikupljanja podataka o stećcima vršili su Marko Vego i Šefik Bešlagić te publicirali 1961. i 1971. godine.

Konzervatorsko-restauratorski radovi nisu poduzimani, osim čišćenja nekropole od šiblja, korova i niveliranja stećaka.

Nema podataka o istraživačkim i konzervatorskim radovima na crkvi Sv. Ilije Proroka u Kruševu.

5. Sadašnje stanje dobra

Uvidom na licu mjesta, dana 16. lipnja 2009. godine ustanovljeno je sljedeće:

 • Područje nekropole obraslo je visokim drvećem, koje je u pojedinim slučajevima uraslo u stećke, ali za područje Hercegovine koje oskudijeva drvetom predstavlja izuzetan ambijent i stvara prirodni hlad i posjetiocu omogućava izuzetno opuštanje prilikom boravka na nekropoli;
 • Na srednjovjekovnoj nekropoli evidentirana su 122 stećka (60 u formi ploče, 59 u formi sanduka i 3 u formi sljemenjaka);
 • Materijal od kojeg su spomenici pravljeni je fino obrađeni kamen;
 • Ukrašeno je 30 spomenika (22 ploče, 7 sanduka, 1 sljemenjak);
 • Stećci su izloženi ubrzanom propadanju usljed nedostatka redovnog održavanja;
 • Pojedini stećci su okrnjeni, oštećeni, prevrnuti, dijelom ili u potpunosti utonuli u zemlju;
 • Na stećcima se nalaze biljni organizmi (lišajevi, mahovina i bršljan) u većoj ili manjoj mjeri;
 • Prostor sa stećcima se koristi za održavanje mise i prema riječima župnika Ljube Planinića dio stećaka je pomjeren sa izvorne lokacije iz razloga što je nekropola u prethodno vrijeme bila fizički razdvojena vododerinom te se na tom mjestu nalazila šikara u koju je većina stećaka bila zarasla;
 • Sada je prostor nekropole tehnički uređen, očišćen i objedinjen u jednu cjelinu te betonskim zidom ozidana granica parcele na kojima su spomenici smješteni;
 • Prilikom snimanja nekropole župnik Ljubo Planinić nam je pojasnio da je grobnica (stećak br. 107) zatvorena prilikom čišćenja nekropole, koja je u cijelosti bila zarasla u šikaru;
 • Osim što je zatvorena grobnica izvršeno je i niveliranje stećaka, kao i pomjeranje i pozicioniranje onih stećaka koji su bili oboreni ili koje je voda pomjerila.

Crkva Sv. Ilije Proroka u Kruševu pretrpjela je ratna oštećenja granatiranjem 1992. godine. Oštećenja su dokumentirana fotografijama(26) koje su sastavni dio ove odluke. Sanacija oštećenja na ulaznoj fasadi i zamjena oštećenog pokrova od bakrenog lima sa novim od istog materijala izvršena su u periodu od 1995. do 2000. godine.

Intervencijama koje su rađene 2008. godine, izvorno stanje crkve je dosta izmijenjeno.

U enterijeru crkve uklonjena je žbuka sa zidova, srušen je kor iz 1962. godine sa stubovima i temeljima kora, podovi od terazza su demontirani i uništeni. Vitraji koji su bili ugrađeni na prozore broda crkve uz zid transepta i na prozore apside su skinuti i deponirani u prostorije župnog doma. Strop crkve od dasaka je skinut i ostala je vidljiva samo konstrukcija svoda. Žbuka sa fasada crkve i kamenog dijela zvonika je odstranjena i ostali su vidljivi kameni zidovi crkve.

Uvidom u stanje na terenu dana 9. 6. 2009. godine ustanovljene su nove intervencije rađene početkom 2009. godine.

U enterijeru crkve izgrađeni su novi armiranobetonski stupovi kružnog poprečnog presjeka Ø440 na koje je izgrađen novi kor. Gabariti novog kora su promijenjeni i oblikom i veličinom u odnosu na izvorni i podignut je na visinu 3,00 m od poda crkve. Prilazne stepenice uz glavni ulaz u crkvu, uz bočni ulaz i uz ulaz u zvonik su porušeni. Na unutarnjim površinama zidova vidljiva su oštećenja nastala neadekvatnim oslanjanjem unutarnje skele, čije su vodoravne ukrute bile ankerisane u zid, što je nakon uklanjanja skele oštetilo zidove u vidu nepravilnih rupa dimenzija cca 25 x 25 x 25 cm.

6. Specifični rizici

 • dezintegracija lokaliteta zbog dugogodišnjeg neodržavanja;
 • nepovoljni utjecaji atmosferilija;
 • samonikla vegetacija.